زمان
دسته بندی
طراحی تجاری

غرفه شرکت پالاز در نمایشگاه صنعت ساختمان 

این نمایشگاه هر سال در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شده و گردهمایی کاملی از متخصصین و تامین کتتدگاه صنعت روبه شد ساختمان ایجاد میکند که برند پالاز هم در هر دوره حضور پر رنگی را در آن دارد. این پروژه متعلق به آژانس زیبالون بود که در مسیر راهرو ورودی سالن قرار داشت و از دو طرف با غرفه های کناری در همسایگی بود . مطابق چهارچوبی که برای طراحی داخلی آن در نظر گرفته شده بود ، طراحی غرفه با تاکید بر چیدمان صحیح استندها پیش رفت و کلیت طراحی دیوارها و المان ها با رنگ سفید در نظر گرفته شد تا نمونه های محصول در فضا به راحتی خودنمایی کنند.