• طراحی دفتر کار
  • طراحی دفتر کار
  • طراحی دفتر کار
  • طراحی دفتر کار
  • طراحی دفتر کار
  • طراحی دفتر کار
  • طراحی دفتر کار
  • طراحی دفتر کار
  • طراحی دفتر کار
  • طراحی دفتر کار
زمان
دسته بندی
طراحی اداری

پروژه اداری ماهشهر


طراحی داخلی این پروژه در منطقه اداری شهرستان ماهشهر در استان خوزستان و در حالی که تنها ستون های آن بنا شده بودند به تیم کوژ سپرده شد . با توجه به این مهم که ایده پردازی در طراحی داخلی فضاهای اداری رابطه مستقیمی با ماهیت و سبک کاری در آن دارد ، سبک مدرن متناسب با ارگونومی کاری در آن در نظر گرفته شد . متناسب با نیاز کارفرما فضاهای مختلف پروژه در دو بخش  عمومی در شمال، شامل اتاق آموزش،اتاق مانیتورینگ،اتاق رفع ایرادات و … و بخش خصوصی تر شامل اتاق مدیر و جلسات ، واحد مالی و سوئیت میهمان  … در ضلع جنوبی تقسیم بندی و طراحی شد .