کوژ

کوژنوت شماره ۲

“ طراحی داخلی موفق یعنی اشیاء با هم ارتباط برقرار کرده و دلیل وجود یکدیگر باشند .”

باید به این نکته توجه داشت که در طراحی داخلی هدف صرفا انتخاب و جایگذاری اشیا زیبا در اتاق نیست! بلکه تمامی اشیا و المان ها ، وسایل و مبلمان باید با هم در ارتباط بوده و دلیل وجود همدیگر باشند.

برای مثال در فضای اتاق پذیرایی انتخاب مبل باید در تناسب با پرده ، بوفه و دیگر وسایل درگیر در فضا باشد و آنها را کامل کند . این تناسب با رنگ ، اندازه ، شکل و سبک طراحی در نظر گرفته می شود .

البته اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که اصل تناسب تنها یکی از قوانین حاکم بر طراحی داخلی اصولی بوده و الزاما به معنای تشابه نیست!