طراحی فضای تجاری، وسیع اما بدون دیوار در این مطلب پروژه ای تجاری به مساحت ۲۱۰ هزار فوت مربع در سیلیکن ولی را مورد اشاره قرار می دهیم. ایده ی پروژه ی San Mateo office of technology company Medallia از نحوه ی توسعه ی شهرهای اروپایی، هند و افریقای جنوبی گرفته شده است. گسترش و کشیدگی فضا در محیطی مسطح بدون پیروی از یک الگوی ریاضی. آن طور که تیم طراحی پروژه در interiordesign.net اظهار کرده اند دلیل انتخاب طرحی به این شکل به خاطر بین المللی بودن مشتریان و طرف حساب های شرکت بوده است. نکته ی جاب در طراحی داخلی...