همواره بررسی هایی که در یک قاب گذر زمان و تغییرات بشری را نمایش می دهند جالب توجه هستند. ...

این نوشته به احترام Thomas Chippendale ، طراح داخلی و خالق زیباترین مبلمان های انگلیسی نگاشته شده است....