دکور فضای داخلی خانه زمانی که جمعیت خانواده رو به فزونی می گذارد گاهی به فراموشی سپرده می شود. ...

بنا بر یک تعریف کلی ، قطعات قابل جابجایی در خانه های مسکونی و دفاتر تجاری یا اماکن عمومی مبلمان نام دارد....