با درک و شناخت شرایط فضا شروع می شود و با توجه به مقیاس تعادل و هارمونی ادامه می یابد ...

کریسمس ، زادروز حضرت مسیح برابر با بیست و پنجم دسامبر ، چهارم دی ماه می باشد ....